שליטה מתזים

2995 בדיקה מספר: רוני גיאת

שם הלקוח(חברה) רוני גיאת
שם איש הקשר(את/ה) יניב בואי
מספר טלפון 0545811164
לקוח קיים? לא
סוג המבנה בחר
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים בחר
סטטוס חדש
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא