שליטה מתזים

2995 בדיקה מספר: רוני גיאת

שם הלקוח(חברה)רוני גיאת
שם איש הקשר(את/ה)יניב בואי
מספר טלפון0545811164
לקוח קיים?לא
סוג המבנהבחר
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםבחר
סטטוסחדש
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
אושר על ידי השיווק?לא